Hirdetmények

Hirdetmény óvoda-és iskolakezdés

HIRDETMÉNY

1.) Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága 25/2022. (VII.25.)
határozata alapján hivatalból, óvoda- és iskolakezdési települési támogatásban részesíti
a balatonföldvári óvodába és általános iskolába járó gyermekeket 20.000 Ft/fő
összegben.
A támogatásra az a gyermeket nevelő szülő, törvényes képviselő jogosult,
- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének tízszeresét. (jelenleg 285.000 Ft)
- gyermekével együtt balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, életvitelszerűen Balatonföldváron él.
Az önkormányzati rendelet alapján a családban az egy főre jutó havi jövedelemről
nyilatkozat elfogadható.
Jogosultsági feltételeknek megfelelően megállapított támogatást az általános iskolai
tanulók esetében a tanévnyitó napján a Városházán, az óvodások esetében a nyári
szünet után, a szeptemberi óvodakezdés után az óvodában vehetik fel a szülők.
2.) A fent megállapított támogatást kérelemre kapják azon balatonföldvári lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Balatonföldváron élő szülők,
törvényes képviselők is, akiknek gyermeke más vidéki általános iskolai oktatási
intézményben tanul, illetve óvodai intézménybe jár.
A kérelmek és a jövedelemről szóló nyilatkozat beadási határideje: 2022. szeptember 15.
3.) Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága kérelemre, 20.000, -
Ft/fő óvodakezdési támogatásban részesíti a 2022. szeptember 1-jétől óvodát kezdő,
balatonföldvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen
Balatonföldváron élő szülőket.
A kérelemhez csatolni kell az óvodalátogatási igazolást, valamint a lakcímkártya
fénymásolatát, valamint a jövedelemről szóló igazolást.
Az óvodakezdési támogatás iránti kérelmek 2022. szeptember 01. napjától 2022.
december 31. napjáig nyújthatók be és fizethetők ki.
4.) Balatonföldvár Város Képviselő-testületének Humán Bizottsága kérelemre, 20.000,-
Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújt azon középiskolai tanulmányokat nappali
rendszerben folytató diákok törvényes képviselői részére, akiknek gyermeke az első
szakma vagy az érettségi megszerzéséig folytat középiskolai tanulmányokat, és
gyermekükkel együtt balatonföldvári lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkeznek és életvitelszerűen Balatonföldváron élnek.
A kérelemhez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást, a jövedelemről szóló
nyilatkozatot, valamint a lakcímkártya fénymásolatát.
Középiskolások esetében a támogatási kérelmek 2022. október 15. napjáig nyújthatók
be.
KÉRELMEK INNEN TÖLTHETŐK LE:

Hirdetmény-Bursa Hungarica

HIRDETMÉNY

Balatonföldvár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2022.évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot (felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára)

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztrációszükséges,melynek elérése: https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/bursa-hungarica/

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázóiregisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva atelepülési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázatcsak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) - A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2021/2022. tanév elsőfélévéről;
b) - Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. ((nyugdíjszerű ellátás esetén az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt,havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a beadást megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást; gyes, gyet, gyed, családi pótlék, gyermektartásdíj esetében az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt; havonta nem rendszeresen mérhető jövedelem; valamint egyéni vállalkozó és társas vállalkozás tagja esetén az előző egy évre vonatkozó NAV igazolását; őstermelő esetében az előző évi őstermelői tevékenységből származó jövedelem igazolását)

c) - A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

ca.) anyakönyvi kivonat: gyermek nevelése, házasság,valamint

félárva/ árva esetén;

cb.) határozat, hatósági bizonyítvány, igazolás, bírósági végzés,

hatósági jegyzőkönyv: válás esetén, szülő egyedül neveli a

pályázót, gyámolt esetén, gyermekvédelmi szakellátásban

részesülő esetén, fogyatékosság esetén, tartós beteg vagy rokkant esetén, munkanélküli esetén, kollégiumi ellátásról;

cc.) nyilatkozat: a szülő egyedül neveli a pályázót.

Az „A” és „B” típusú Pályázati kiírás az Önkormányzat hirdetőtábláján megtalálható, valamint az alábbi helyről letölthető:https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/felhivasok/bursa-hungarica/

További információ kérhető dr. Dudás Anita ügyintézőtőla 84/540-330-astelefonszámon, titkarsag@balatonfoldvar.hu emailcímen, vagyszemélyesen ügyfélfogadási időben.

Mellékletek:bursa-hungarica-szabalyzat-balatonfoldvar-2016.2.docbursa-hungarica-palyazati_kiiras_a_2022.2.docxbursa-hungarica-palyazati_kiiras_b_2022.2.docx

TÁJÉKOZTATÓ KUTAK FENNMARADÁSÁRÓL

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv) 28. §-a értelmében

vízkivételt biztosító ásott, illetve fúrt kút létesítéséhez és az üzemeltetéséhez engedély szükséges.

A létesítési engedély nélküli kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdés aa) pontja alapján a jegyző engedélye szükséges az olyan kút fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,”.

A Vgtv. 29. § (7) bekezdése értelmében, az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak fennmaradási és üzemeltetési engedélyezése során mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő kérelem nyomtatvány megtalálható és letölthető www.balatonfoldvar.hu honlapon, a letölthető dokumentumok/kérelmek címszó alatt vagy ide kattintva:kerelem-nyomtatvany-kutak-vizjogi-zemeltetesi-es-fennmaradasi-engedelyhez-2020..doc 

Balatonföldvár, 2020. július 23.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal