Hirdetmények

Hirdetmény-Bursa Hungarica

HIRDETMÉNY

Balatonföldvár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2022.évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot (felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára)

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztrációszükséges,melynek elérése: https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/bursa-hungarica/

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázóiregisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva atelepülési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázatcsak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) - A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2021/2022. tanév elsőfélévéről;
b) - Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. ((nyugdíjszerű ellátás esetén az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt,havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a beadást megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást; gyes, gyet, gyed, családi pótlék, gyermektartásdíj esetében az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt; havonta nem rendszeresen mérhető jövedelem; valamint egyéni vállalkozó és társas vállalkozás tagja esetén az előző egy évre vonatkozó NAV igazolását; őstermelő esetében az előző évi őstermelői tevékenységből származó jövedelem igazolását)

c) - A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

ca.) anyakönyvi kivonat: gyermek nevelése, házasság,valamint

félárva/ árva esetén;

cb.) határozat, hatósági bizonyítvány, igazolás, bírósági végzés,

hatósági jegyzőkönyv: válás esetén, szülő egyedül neveli a

pályázót, gyámolt esetén, gyermekvédelmi szakellátásban

részesülő esetén, fogyatékosság esetén, tartós beteg vagy rokkant esetén, munkanélküli esetén, kollégiumi ellátásról;

cc.) nyilatkozat: a szülő egyedül neveli a pályázót.

Az „A” és „B” típusú Pályázati kiírás az Önkormányzat hirdetőtábláján megtalálható, valamint az alábbi helyről letölthető:https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/felhivasok/bursa-hungarica/

További információ kérhető dr. Dudás Anita ügyintézőtőla 84/540-330-astelefonszámon, titkarsag@balatonfoldvar.hu emailcímen, vagyszemélyesen ügyfélfogadási időben.

Mellékletek:bursa-hungarica-szabalyzat-balatonfoldvar-2016.2.docbursa-hungarica-palyazati_kiiras_a_2022.2.docxbursa-hungarica-palyazati_kiiras_b_2022.2.docx

TÁJÉKOZTATÓ KUTAK FENNMARADÁSÁRÓL

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv) 28. §-a értelmében

vízkivételt biztosító ásott, illetve fúrt kút létesítéséhez és az üzemeltetéséhez engedély szükséges.

A létesítési engedély nélküli kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdés aa) pontja alapján a jegyző engedélye szükséges az olyan kút fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,”.

A Vgtv. 29. § (7) bekezdése értelmében, az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak fennmaradási és üzemeltetési engedélyezése során mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő kérelem nyomtatvány megtalálható és letölthető www.balatonfoldvar.hu honlapon, a letölthető dokumentumok/kérelmek címszó alatt vagy ide kattintva:kerelem-nyomtatvany-kutak-vizjogi-zemeltetesi-es-fennmaradasi-engedelyhez-2020..doc 

Balatonföldvár, 2020. július 23.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal