Hirdetmények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HELYI CIVIL SZERVEZETEK 2022. ÉVI TÁMOGATÁSA 2022. március 24., csütörtök

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HELYI CIVIL SZERVEZETEK 2022. ÉVI TÁMOGATÁSA

Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek 2022. évi támogatására.

A pályázaton a balatonföldvári székhellyel rendelkező, bejegyzett egyesületek és alapítványok vehetnek részt.

Pályázati támogatásra felhasználható keretösszeg: 2.500.000 Ft

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás a szervezet 2022. évi működési költségeinek fedezésére, létesítő okiratában meghatározott céljai megvalósításra használható fel.

A pályázatokat - az alapítványi pályázatok kivételével - Balatonföldvár Képviselő-testületének Humán Bizottsága bírálja el.

Az alapítványi pályázatokat Balatonföldvár Képviselő-testülete bírálja el.

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával lehet. A pályázathoz csatolni kell az adatlapon megjelölt kötelező mellékleteket. A pályázatot egy példányban postai úton, személyesen vagy elektronikus formában lehet benyújtani. Az elektronikus formában benyújtott pályázatnak is tartalmaznia kell a szervezet cégszerű aláírását – elektronikus levélcím: pgmh@balatonfoldvar.hu.

A pályázati adatlap és a szükséges nyilatkozat letölthető: www.balatonfoldvar.hu oldalról, és beszerezhető a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 15.

A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlásra a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal felhívása alapján egy alkalommal, 2022. április 30. napjáig van lehetőség.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. május 15.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai: a civil szervezet taglétszáma; tervezett 2022. évi költségvetésének összege; költségvetésében a tervezett tagdíj mértéke; az igényelt támogatás aránya a tervezett költségvetésben; az Önkormányzattal való együttműködés formái.

A pályázat eredményéről a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal levélben értesíti a pályázókat 2022. május 30. napjáig.

A pályázatok benyújtásának helye: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

Támogatási megállapodás azzal a civil szervezettel köthető, amely igazolja, hogy 2020. évi beszámolóját letétbe helyezte és közzétette. Amennyiben beszámolója közzétételére vonatkozó kötelezettségének a civil szervezet határidőben nem tesz eleget a támogatási döntés hatályát veszti.

A támogatás felhasználásának határideje: 2022. december 31.

A támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a Támogató számlájára, Támogató felhívását követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok az irányadók. Amennyiben Kedvezményezett a támogatást nem a megállapodásban megjelölt célra használja fel, részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

Kedvezményezett az összeg felhasználásáról 2023. január 31-ig köteles a Támogatónak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni.

Amennyiben Kedvezményezett számadási kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető és részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

Támogató jogosult a felhasználás és a számadás ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

Kedvezményezett nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat Támogató közzéteheti. Kedvezményezett a megállapodásban szereplő adatai megváltozását 15 napon belül köteles Támogató részére bejelenteni.