Közérdekű adatok

Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy „Mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatokat megismeréséhez és terjesztéséhez.”.


A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) az önkormányzati hivatal honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

 • 1.1  Kapcsolat, ügyfélszolgálat
 • 1.2  Szervezeti felépítés
 • 1.3  A szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei
 • 1.4  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető elérhetőségei
 • 1.5  Testületi szerv esetén a testület tagjainak elérhetőségei
 • 1.6  Az irányítás, felügyelet vagy ellenőrzés alatt álló más közfeladatot ellátó szervek
 • 1.7  A többségi tulajdonban álló illetve működtetett gazdálkodó szerveztek adatai
 • 1.8  Közalapítványok
 • 1.9  Költségvetési szervek 
 • 1.10  Lapok
 • 1.11  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 • 2.1  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, szabályzatok
 • 2.3  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
 • 2.4  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézés rendje
 • 2.5  A nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások  
 • 2.6  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok és nyilvántartások, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai
 • 2.7  Nyilvános kiadványok
 • 2.8  A testületi szerv döntéseinek előkészítési rendje, ülések helye, ideje
 • 2.9  A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek, az önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések
 • 2.10  Hirdetmények
 • 2.11  A kiírt pályázatok
 • 2.12  Az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések megállapításai
 • 2.13  A közérdekű adatok megismerésének rendje
 • 2.14  A tevékenységre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei
 • 2.15  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 • 2.16  A közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája
 • 2.17  A közérdekű adatok felhasználására vonatkozó általános szerződési feltételek
 • 2.18  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
 • 2.19  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája
 • 2.20  A 2.19 pont szerinti közadatokra vonatkozó szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
 • 2.21  A 2.19 pont szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsájtásának díjai
 • 2.22 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
 • 2.23  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kizárólagos jogot biztosító megállapodások
 • 2.24  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások
 • 2.25  Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

3. Gazdálkodási adatok

 • 3.1  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, beszámolója
 • 3.2  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi  juttatásaira vonatkozó összesített adatok
 • 3.3  Költségvetési támogatások
 • 3.4  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések megnevezése
 • 3.5  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati  kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 • 3.6  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatok ellátására fordított kifizetések
 • 3.7  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
 • 3.8  Közbeszerzési információk