Hirdetmények

​PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2022. május 6., péntek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BALATONFÖLDVÁR NYUGATI STRANDNÁL

felépítmény / büfé / iroda üzlethelyiség bérletére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BALATONFÖLDVÁR NYUGATI STRANDNÁL

felépítmény / büfé / iroda üzlethelyiség bérletére

1.)A pályázat kiíró neve, pontos címe:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. sz.

2.)Az ingatlan címe és helyrajzi száma, nagysága, műszaki és egyéb jellemzői:

Balatonföldvári 1570 hrsz.

Az 1. számú mellékleten, Változási Vázrajzon, Balatonföldvár Nyugati strand előtti 1570 hrsz-ú ingatlanon lévő, 3. számmal jelölt, 33,5 m2 nagyságú felépítmény.

A felépítmény víz, villany hálózattal rendelkezik, az elektromos áram erőssége jelenleg 10 Amper, a víz a szomszédos 1569/1/A hrsz-ú ingatlanról megoldott, a felépítmény almérővel rendelkezik.

3.)A pályázat célja:

A Balatonföldvár Nyugati strand előtti, 1570 hrsz-ú ingatlanon lévő, 33,5 m2 nagyságú felépítmény (büfé/iroda) hasznosítása 2022.06.01-től 2002.11.30-ig.

4.)Jogok, kötelezettségek, hatósági előírások

a.) A pályázó jogosult az önkormányzat által biztosított felépítményben büféhelyiség, irodahelyiség kialakítására és annak 2022.06.01-től 2022.11.30-ig tartó használatára, üzemeltetésére.

b.)A kizárólagos használat alapján a pályázó jogosult az ingatlant használni, hasznosítani, bérbe, albérletbe adni a használati jogot átadni azzal a kikötéssel, hogy a bérleti (használati) jog megszerzője köteles vállalni a jogelőd és az önkormányzat között létrejött szerződésben meghatározott feltételeket. A kizárólagos használati jog örökölhető /az örökös használati jogának időtartama azonos a szerződésben meghatározott eredeti használati jog tartama és az örökhagyó által már letöltött használati idő különbözetével /.

c.)A használó köteles a felépítményt a pályázat célja szerint üzemeltetni.

d.)A létesítmény hasznosításának (üzemeltetésének) módja a pályázat szerint meghatározott, azt a pályázó csak az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján jogosult megváltoztatni.

e.)A bérlemény bérleti jogának díja 2.000.000.- Ft, azaz Kettőmillió forint, melyet a bérleti szerződés megkötésével egyidőben kell megfizetni.

A hatályos adójogszabályok mellett a bérlet tárgyi adómentes, melyre

tekintettel a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

f.)A kizárólagos bérleti jog csak a felépítményre vonatkozik, kerthelyiség vagy egyéb területigény esetén külön bérlei szerződést kell kötni az önkormányzattal.

g.)Az elektromos áram teljesítmény bővítésével (amper bővítéssel) kapcsolatos feladatok (tervezés, szakember megbízása, villanyszerelési munka kivitelezése, készre jelentés, stb.) elvégzése saját költségén a pályázó feladatát képezi.

h.)A pályázat /majd annak alapján a szerződés/ kötelező tartalmi elemei:

1.Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a felépítmény pályázati felhívásban meghatározott célú üzemeltetését.

2.Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja az elektromos áram teljesítmény bővítésével kapcsolatos feladatok saját költségen történő elvégzését.

3.Nyilatkozat arról, hogy a pályázó természetes személy vagy a 2011. CXCVI törvényben (Nvtv.) meghatározott átlátható szervezet.

5.)A pályázat nyilvános

Pályázatot nyújthat be bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott átlátható szervezet.

6.)A pályázat érvényességi feltételei:

I.A pályázatot írásban kell benyújtani, mely tartalmazza a pályázó személyi adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, e-mail címe), hasznosításra vonatkozó elképzeléseit. Gazdasági szervezet pályázó esetén a cégkivonat valamint a képviselő aláírási címpéldányának másolatát, a cég e-mail címét.

II.Csatolni kell a fent felsorolt (4. h. pont szerinti) 3 db. nyilatkozatot.

III. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 23. (hétfő) 12.00 óráig beérkezőleg. Balatonföldvár Város Önkormányzata címére: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.sz.

IV. A pályázatot zárt borítékban kell beadni, a boríték külzetén csak

„Pályázat Balatonföldvár Nyugati Strandnál lévő

felépítmény (büfé / iroda) üzlethelyiségre megjelölés

szerepelhet.

V.Nem vehet részt a pályázaton, akinek az önkormányzattal szemben bármilyen tartozása áll fenn, ennek igazolására a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított Nemleges Adóigazolást szükséges csatolni

7.)A pályázatok értékelése:

1.A képviselő-testület a beérkezett pályázatokat 30 napon belül, de legfeljebb a soron következő rendes ülésén értékeli, az értékelés eredményéről a pályázókat elektronikus úton értesíti.

2.Ha a pályázatok értékelése és elbírálása során az elbírálásra jogosult azt állapítja meg, hogy a pályázati felhívásban meghatározott bírálati szempontok szerint több érvényes pályázat került benyújtásra, licittárgyalás tartása mellett dönthet.

8.)Nyertessel kötendő szerződés típusa: Bérleti szerződés

Szerződéskötés: pályázatok elbírálását (versenytárgyalást) követő 15 napon belül.

9.)A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

10.)További információk: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző Tel: 06/84-540-333

Balatonföldvár, 2022. május 2. Holovits Huba sk.

polgármester