Hírek

TÁJÉKOZTATÓ AZ IDEGENFORGALMI ADÓ 2018. ÉVI BEVALLÁSÁRÓL 2018. április 27., péntek

Tisztelt Szállásadók! Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Kérem, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek, illetve Balatonföldvár Város Önkormányzata helyi adókról szóló 26/2011. (XII.15.) számú rendeletének az idegenforgalmi adó beszedési, bevallási és befizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezései helyes értelmezése érdekében e tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek áttanulmányozni, és az ebben foglaltak szerint eljárni.

Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésének elősegítése és megkönnyítése érdekében az idegenforgalmi adó ellenőrök ez évben is az Önök rendelkezésére állnak szeptember végéig.

Kérjük a Tisztelt Szállásadókat, hogy a „Vendégkönyv” ellenőrzését és az idegenforgalmi adóról szóló „Jegyzőkönyv” felvételét hetenként szíveskedjenek lehetővé tenni az ellenőrök számára. A Vendégkönyv ellenőrzése kiterjed az utazási irodákon keresztül értékesített szálláshelyekre is. Az ellenőr által felvett jegyzőkönyvön túl havonta (a tárgyhót követő hónap 15. napjáig) bevallást is kell beadni az előző havi vendégéjszakákról és a fizetendő adóról. A bevallás kitöltéséhez is segítséget nyújtanak az ellenőrök.

Kérjük, hogy az Önök adófizetési kötelezettségének határidőn belüli teljesítése érdekében keressék és tartsák a kapcsolatot az idegenforgalmi adóellenőrrel, akár közvetlenül, akár a megbízottjukon keresztül. Javasoljuk a távol levő üdülőtulajdonosoknak, hogy bízzanak meg valakit, aki az idegenforgalmi adó ügyében a nevükben eljár, és erről kérjük, tájékoztassák az adóellenőrt.

A szállásadó vagy megbízottjának távolléte esetén az adóellenőr az ingatlanban tartózkodó személyek (vendégek, rokonok) jelenlétében is elvégezheti a jegyzőkönyv felvételét!

Bizonyára minden szállásadó megérti az idegenforgalmi adó befizetésének fontosságát, hiszen minden 1 forint adó mellé további 1 forint állami támogatást kap a helyi önkormányzat, melyet a város fejlesztésére tud fordítani.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 26/2011.(XII.15.) számú rendelete értelmében adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként a Balatonföldvári Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, akár hazai, akár külföldi állampolgár. E rendelkezés értelmében tehát az adófizetésre kötelezett a vendég, aki azonban nem közvetlenül fizeti meg az adót az adóhatóságnak, hanem a szállásadó útján.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke:2018. január 1. napjától: 400.- Ft/fő/vendégéjszaka.

Az idegenforgalmi adó bevallását, illetve befizetését a tárgyhót követő hónap 15. napjáig lehet megtenni pótlékmentesen.

Mentes az adó alól többek között:

-a 18. évét be nem töltött magánszemély (a 70 év felettiek mentessége 2010. január 1.-től megszűnt)

-az önkormányzat illetékességi területén tanulói, hallgatói jogviszony alapján, szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, telephellyel rendelkezőmunkáltató munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából tartózkodó magánszemély,

-az önkormányzat területén lévő üdülő és lakás tulajdonosa és hozzátartozója.

(hozzátartozó a Ptk értelmében:

1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

-az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyház hitéleti

tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

A mentesség,illetve a fizetési kötelezettség megítélésénél leggyakrabban az alábbiak okoznak félreértést:

-a 18 év alatti személy tanulói jogviszonyára tekintet nélkül mentes, viszont a 18 életévét betöltött személy akkor is köteles idegenforgalmi adót fizetni, ha tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, mivel a mentesség csak akkor vonatkozna rá, ha az iskola, amelynek hallgatója Balatonföldváron működik.

-ugyanez a helyzet a munkavégzés (továbbképzés, konferencia, stb.) céljából a városba érkező vendégekkel, ugyanis rájuk – a korábbi szabályozással ellentétben – nem vonatkozik a mentesség, csak abban az esetben, ha a munkáltatójuk Balatonföldváron székhellyel, telephellyel rendelkezik.

-az üdülő és lakástulajdonos, valamint hozzátartozójának mentessége a fentiek alapján egyértelmű, viszont általában rosszul értelmezik az egyéb rokonok, ismerősök tekintetében a fizetési kötelezettségét. Esetükben ugyanis idegenforgalmi adót kell fizetni még akkor is, ha az ingatlan tulajdonosa szívességből (ellenszolgáltatás nélkül, baráti, rokoni alapon) látja vendégül őket. Természetesen e személyeket a vendégkönyvben nem kell szerepeltetni, viszont a törvény értelmében a vendéglátónak akkor is be kell fizetnie a vendégei után az idegenforgalmi adót ha ezen személyektől egyébként azt nem szedi be.

A bevallási és befizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban felhívjuk a figyelmet Balatonföldvár Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló rendelet 36.§-ára, mely szerint: „A jogszabályban előírt bizonylatok, nyilvántartások hiánya, vagy nem a jogszabályban meghatározott módon való kezelése, valamint az adóbevallás elmulasztása vagy késedelmes teljesítése, adóeltitkolás, a megállapított és beszedett adó esedékesség utáni késedelmes befizetése az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220 §-ban meghatározott hátrányos jogkövetkezményekkel jár (mulasztási bírság, adóbírság, késedelmi pótlék).

Az idegenforgalmi adó ellenőrök ez évben az alábbi területi felosztásban végzik munkájukat:

Magánszálláshelyek

I. terület(a városnak keletről a Széchényi Imre utca, délről pedig a Gábor Áron utca által határolt területe)

Ellenőrzést végzi:Horváth Zoltánné

Takács-Kiss Szabina

II. terület (a városnak nyugatról a Széchényi Imre és Kisfaludy utca középvonala által határolt területe Kőröshegy, illetve Szántód községek határáig)

Ellenőrzést végzi: Bodó Anikó

Csuháné Magyarósi Mónika

III. terület (a városnak a Gábor Áron utcától, illetve a Kőröshegyi és Kisfaludy utca közti szakaszon a Budapesti út középvonalától délre eső területe)

Ellenőrzést végzi: Varga Vera

Gipp Istvánné

Kereskedelmi szálláshelyek (szállodák, panziók) ellenőrzést végzi:
Nyers Marianna

Balassáné Papp Csilla

A szezon kezdetén az ellenőrök törekednek arra, hogy minden ingatlantulajdonossal kapcsolatot teremtsenek, ez alkalommal részletes tájékoztatást adnak az adó beszedésének, befizetésének szabályairól, illetve megadják elérhetőségeiket mindenki számára. Kérem, hogy az ellenőrökkel az érintett ingatlantulajdonosok folyamatos kapcsolattartásra törekedjenek, mindkét fél feladatai ellátásának megkönnyítése érdekében.

Eredményes szezont kívánva tisztelettel:

Balatonföldvár, 2018.április 27. 

Köselingné dr. Kovács Zita

jegyző