2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

Alapvető jogszabályok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2014.(X.21.) önkormányzati rendelet

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Önként vállalt feladatok:

 • Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében fenntartott kistérségi televízió – képújság, Szólád Televízió működtetése
 • Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében laboratórium közös fenntartása
 • Szólád székhellyel működő civil szervezetek, civil társaságok részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítása együttműködési megállapodás keretében
 • A postai szolgáltatás postafiókként történő működése érdekében, a tulajdonában lévő helyiség használati jogának biztosítása a Magyar Posta Zrt. számára.
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A hatósági ügyeket a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal intézi, ideértve az önkormányzati és az államigazgatási hatósági ügyeket is.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szóládi Ügyfélszolgálati Irodája

8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32.

Tel: 06-84-367-563; 06-84-567-021

e-mail: szolad@bfterseg.hu

Szólád Község Önkormányzata KRID: 745 741 999

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

KRID: 503 095 934

2.3 Közszolgáltatások

HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK

Az önkormányzat a közszolgáltatásként ellátandó és kötelező feladatai körében

 • az egészséges ivóvíz ellátásról, a közvilágításról közszolgáltatási szerződések keretében
  • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 11/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet
 • az egészségügyi alapellátásról feladat-ellátási szerződés keretében
  • Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 16/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet
 • a szociális alapellátásról saját hatáskörében ( pénzbeli és természetbeni ellátások, étkeztetés, falugondnoki szolgáltatás ) valamint a többcélú kistérségi társulás keretében ( családsegítés, támogató szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás )
  • A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet
  • A falugondnoki szolgáltatásról szóló 1/2020.(II.4.) önkormányzati rendelet
 • a gyermekjóléti szolgáltatásról a többcélú kistérségi társulás keretében
 • az óvodai nevelésről intézményfenntartó társulás keretében
 • a helyi közutak és közterületek fenntartásáról, csapadékvíz elvezetésről, köztemető fenntartásáról saját hatáskörében
  • A köztisztaságról szóló 11/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet,
  • A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 1/2011.(I.26.)

               önkormányzati rendelet,

 • A temetőkről és a temetkezésről szóló 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelet
 • a hó és síkosság mentesítésről megbízási szerződés keretében
 • közösségi tér biztosításáról saját hatáskörében
  • A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet
 • a könyvtári feladatokról könyvtárellátási szerződés keretében,
 • a foglalkozás-egészségügyi ellátásról megbízási szerződés keretében

gondoskodik. 


2.4 A szerv nyilvántartásai

Lásd: Információátadási szabályzat

Környezetállapot - jelentés

2.5 Nyilvános kiadványok

Nincs

2.6 Döntéshozatal, ülések

A döntések előkészítésének rendjét, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések látogathatóságának rendjét, az állampolgári közreműködés módját a szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2014.(X.21.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Állampolgári közreműködésre szolgáló postai levélcím:

Szólád Község Önkormányzata

8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32.

elektronikus levélcím: szolad@bfterseg.hu

A megtartott ülések időpontját, napirendjét és a döntések felsorolását a jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A tervezett ülések időpontját, nyilvánosságát és napirendjét az ülés előtt 4 nappal közzétett meghívó tartalmazza.

Az ülések helye: Faluház tanácskozó terme – 8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 23.

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A képviselőtestület határozatainak felsorolását, a döntéshozatal dátumát a szavazás adatait a határozatok nyilvántartása tartalmazza.


Szólád_határozatok_2020


Szólád_határozatok_2021


Szólád_határozatok_2022


Szólád_határozatok_2023

Az önkormányzat hatályos rendeleteinek felsorolását a rendeletek jegyzéke tartalmazza.

A képviselőtestület ülésére benyújtott előterjesztések itt tekinthetők meg.

2.8 Pályázatok

Pályázati hirdetmény Szólád Község Önkormányzata tulajdonát képező Szólád 259/1 hrsz-ú, óvoda ingatlan értékesítésére. Közzététel napja: 2021. február 26.

A pályázatra egy ajánlat érkezett a Szóládi Református Egyházközségtől. Az ajánlat érvényes, a pályázat eredményes. Az ingatlan vételára 69.000.000 Ft. A pályázat elbírálásának napja: 2021. április 6.

2.9 Hírdetmények
Nincs

2.10 Közérdekű anyagok igénylése

A közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos feladatokat a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szóládi Ügyfélszolgálati Irodája

8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32.

Tel: 06-84-367-563; 06-84-567-021

e-mail: szolad@bfterseg.hu

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Tel: 06-84-540-330

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Mikóné Fejes Ibolya

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás szervre vonatkozó adatai: Nincs

A szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: Nincs

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyben a szerv az egyik szerződő fél: Nincs


2.11 Közzétételi listák
Nincs

2.15 Statisztikák közérdekű adatokról

2023. év Szólád_NAIH_eves_jelentes