Titkársági osztály

 

 

 vezető:
Mikóné Fejes Ibolya

tel.: 540-336
fax: 540-332

e-mail:
titkarsag@balatonfoldvar.hu

hivatal illetékessége:
Balatonföldvár, Bálványos, Kereki,  Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki

 

 

 Az osztály munkatársai

Mikóné Fejes Ibolya osztályvezető,
Feladatkör: Balatonföldvár és Szólád testületi referense, Személyzeti és munkaügyek, tanügyigazgatás.

Kissné Bolha Andrea főtanácsos Bálványos és Szántód testületi referense, képviselői vagyonnyilatkozatok előkészítése, pénzbeli és természetbeni ellátások, Bálványos szociális ügyei.

Magyar Szilvia főtanácsos: Kereki és Teleki testületi referense, képviselői vagyonnyilatkozatok előkészítése, pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi ellátások

Varga Vera titkárnő Tel.: 540-330, 540-331 fax: 540-332

Kudomrákné Samu Marianna ügyintéző/iktató

Kelemenné Papp Katalin ügyintéző/iktató

Zab Anikó ügyintéző/iktató

Berkes Ferencné takarító
Feleki Józsefné takarító
Koseluk László gépkocsivezető

 

Bálványos: Kiss Jánosné hivatalsegéd tel: 365-031

Kereki:
Bogdánné Herczeg Mária hivatalsegéd tel.: 365-016

Pusztaszemes:
Tóth Gáborné hivatalsegéd tel.: 365-021

Szántód: Gipp Istvánné főelőadó
tel.: 347-685

Szólád:
Györkös Ottóné főelőadó tel.: 367-563

Teleki: Király Lajosné főelőadó tel.: 367-532

Biztosítja a képviselőtestületek nyilvános üléseinek jegyzőkönyveibe való betekintést, a települések hatályos rendeleteinek megismerését.

 • közreműködik a tisztségviselők, a képviselő-testület, a bizottságok munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában;

 • gondoskodik a képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő testületi anyagok, előterjesztések előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések napirendjének meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről;

 • nyilvántartja a testületi döntéseket, megszervezi a hozott határozatok végrehajtását;

 • elkészíti és a törvényes határidőben felterjeszti a képviselő-testület jegyzőkönyvét a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatalához;

 • gondoskodik a képviselő-testület által hozott rendeletek, határozatok kihirdetéséről;

 • összeállítja a helyi rendelettájékoztatókat;

 • kapcsolatot tart a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeivel;

 • részt vesz a helyi választási feladatok ellátásában;

 • figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő sajtóközleményeket;

 • szervezi a lakosság és a polgármesteri hivatal kapcsolattartását;

 • intézi a polgármesteri hivatalhoz forduló ügyfelek panaszos ügyeit;

 • előzetes egyeztetés alapján biztosítja az ügyfelek kifejezett kérésére a tisztségviselők és panaszosok közvetlen találkozását;

 • ellátja a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos előkészítő tevékenységet;

 • nyilvántartja a dolgozók személyi anyagát;

 • végzi az ügyirat-kezelési feladatokat;

 • irányítja a leírók munkáját;

 • szervezi a hivatalsegéd-takarítók és a gépkocsivezető munkáját;

 • közreműködik a testületi előterjesztések előzetes törvényességi vizsgálatában;

 • ellátja a belső törvényességi ellenőrzést;

 • közreműködik az önkormányzati jogalkotás előkészítésében;

 • részt vesz az igazgatásszervezési feladatokban;

 • ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester és a jegyző megbízza;

 • előkészíti az intézményvezetők feletti munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, intézkedéseket;

 • közreműködik az önkormányzat által fenntartott oktatási, művelődési, sport, egészségügyi, közművelődési intézmények, könyvtárak, zenei intézmények létesítésével, átszervezésével, irányításával, működésével kapcsolatos feladatok, az erre irányuló testületi előterjesztések előkészítésében;

 • közreműködik a város életét jelentősen befolyásoló rendezvények szervezésében;

 • részt vesz a médiával való kapcsolattartásban, sajtóügyek intézésében, a PR feladatok ellátásában;

 • intézi a helyi, megyei, országos kitüntetésekkel kapcsolatos ügyeket;

 • tüdőszűrő vizsgálat szervezésének segítése.


13
11

Online Viagratoday